Fundusze Europejskie

Projekty

EFRR

Informacja na temat projektu inwestycyjnego pt.: ,,Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących uszlachetniania papieru o środki biobójcze w technologii przewijania papieru w ręczniki papierowe klejone o zmniejszonej gramaturze w firmie MISTRAL Bartosz Chmiel w Iławie’’

 

1. Nazwa projektu:

,,Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących uszlachetniania papieru o środki biobójcze w technologii przewijania papieru w ręczniki papierowe klejone o zmniejszonej gramaturze w firmie MISTRAL Bartosz Chmiel w Iławie’’ w ramach Osi Priorytetowej I – ,,Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur’’ Działania 1.5 – ,,Nowoczesne firmy’’, Poddziałania 1.5.1 – ,,Wdrożenie wyników prac B+R’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

2. Opis projektu (cele i planowane efekty):

Przedsięwzięcie będzie polegało na wdrożeniu wyników prac B+R nad technologią uszlachetniania papieru o środki biobójcze, opracowaną przez Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. W tym celu planuje się wdrożenie nowego procesu przewijania papieru w ręczniki papierowe, zawierającego nowe etapy, tj. klejenie papieru oraz natryskiwanie go substancją biobójczą. W ramach wdrożenia planowana jest budowa nowego budynku usługowego (wraz z budową powierzchni do przechowywania wyrobów gotowych oraz surowca do produkcji) oraz zakup maszyny do przewijania i laminacji (klejenia) papieru z modułem natryskującym.

Harmonogram projektu

ETAP 1: konkurencyjny wybór dostawców urządzenia i robót budowlanych,

ETAP 2: zakup i dostawa środka trwałego oraz realizacja budowlanych,

ETAP 3: rozruch maszyny, przeszkolenie kadry w zakresie obsługi,

ETAP 4: wdrożenie i rozpoczęcie świadczenia usług przewijania papieru w ręczniki klejone o zmniejszonej gramaturze z dodatkiem środków biobójczych.

Projekt zrealizowany będzie w miejscowości Kamień Duży (gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie)

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona do oferty firmy nowa usługa przewijania papieru w ręczniki papierowe klejone o zmniejszonej gramaturze z dodatkiem środków biobójczych.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy MISTRAL Bartosz Chmiel poprzez wdrożenie do przedsiębiorstwa wyników prac B+R nad technologią uszlachetniania papieru o środki biobójcze, co w efekcie umożliwi wprowadzenie do firmy innowacji procesowej i produktowej o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

3. Wartość projektu i dofinansowania

Całkowita wartość projektu wynosi: 2.395.569,16 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 16/00).

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu wynosi: 895.778,70 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 70/100).